Izba Gospodarcza

Opolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności. Jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim.

Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą i wnoszą wkład w urzeczywistnienie celów Izby oraz dają rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Obecnie OIG zrzesza 400 około członków.

Izba zrzesza członków nie tylko z Opolszczyzny, ale również z innych regionów Polski. Od ponad 30 lat Izba jest platformą dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami a organami władzy państwowej i samorządowej. Jako wiarygodny partner kreuje innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą.


Więcej o działalności OIG: https://oig.opole.pl/